\
 
 
                                                                     
سایت های مرتبط
اوقات شرعی
اذان صبح  
طلوع خورشيد  
اذان ظهر  
غروب خورشيد  
اذان مغرب  
 
طول جغرافيايي : عرض جغرافيايي :
سایت های مرتبط


عملکرد واحد کارگزینی سال91
تعداد دفعات بازدید : 940

تاریخ : ۱۳۹۲/۱۲/۱۷


1-صدور احکام افزایش حقوقی ومحاسبه کلیه افزایشها در سالجاری برای سی نفر از کارمندان رسمی-پیمانی-موقت

2-صدور احکام افزایش حقوقی برای پنجاه ویک نفر از کارگران رسمی

3-صدور وتنظیم قرارداد کار برای بیست وپنج نفر از کارگران قراردادی

4-صدور احکام افزایش حق عائله مندی واولاد برای کلیه کارمندان بازنشسته ومتوفی

5-محاسبه آمار مرخصی های استفاده شده کلیه کارکنان در سال قبل ومیزان طلب آنها

6-معرفی ومکاتبات وتبدیل وضعیت استخدامی بصورت رسمی به تعداد هشت نفر از فرزندان شهداء وایثارگر

7-صدور احکام استخدامی رسمی-پیمانی به تعداد چهارنفر از قبول شدگان در آزمون استخدامی سال 1390 شهرداریها

8-مکاتبات وپیگیری در جهت بازنشسته نمودن تعداد شش نفر از کارگران رسمی وسه نفر از کارمندان رسمی

9-شرکت در جلسات هیات تشخیص اداره کار وامور اجتماعی شهرستان بصورت مداوم

10- ارزشیابی کلیه کارمندان وبرقراری افزایش ضریب آن در احکام حقوقی سالجاری

11-مکاتبات وپیشنهادات در جهت ارتقاء گروه کارمندان وکارگران رسمی

12- انجام کلیه امورات به کارگزینی بصورت مستمر وروزانه

نسخه چاپی  نسخه قابل چاپ ارسال صفحه به دوستان  ارسال صفحه به دوستان
طراحی واجرا توسط تحلیل گران آمارد